Astra Praha B

Tresty
1.Lenka Hrdličková4 - 0 - 0 - 2
2.Dana Tumová2 - 0 - 0 - 1